Stengård: Konesalin jäähdytysjärjestelmät

Tiivistelmä:

 

Internetin suosion myötä erilaisia palveluja tuottavien palvelinkoneiden ja edelleen niiden sijoituspaikkana toimivien konesalien määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. Suuret yhtiöt, kuten Google, Microsoft ja Yandex, ovat investoineet konesalikeskuksia Suomeen ja määrän uskotaan kasvavan entisestään. Koska samanaikaisesti yhä pienemmät suorittimet tuottavat entistä suuremman tehon, tämä prosessi lisää konesalien keskitettyä jäähdytystarvetta.

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli perehtyä konesalien erilaisiin jäähdytysjärjestelmiin, tutkia niiden ominaisuuksia ja eroja. Lisäksi tarkoitus oli tarkastella konesaleihin vaikuttavia tekijöitä, energialaskentaa ja selvittää konesalien energiatehokkuuden periaatteita.

Opinnäytetyössä tarkastellaan edellä mainittuja konesalien jäähdytykseen liittyviä asioita teoreettisista lähtökohdista ja aineistona käytettiin internetistä löytyneitä monia tietolähteitä ja Optimum Cooling of Data Centers -kirjaa. Internetistä saatu aineisto oli pääasiassa eri osa-alueita käsitteleviä raportteja, internet-dokumentteja tai muuta hajautettua tietoa. Aineistoa etsittiin varmuuden vuoksi melko laajasti englannin- ja suomenkielisiltä sivustoilta.

Aineiston hajanaisuudesta huolimatta opinnäytetyön dokumentista saatiin suhteellisen yhtenäinen kokonaisuus konesalien jäähdytysjärjestelmistä. Asetetut tavoitteet saavutettiin työhön varatussa aikataulussa.

- - - - -
 

The number of datacenters has grown during the last few years. Large companies, such as Google, Microsoft and Yandex have invested in building datacenters in Finland and more are coming. Simultaneously chips continue to get smaller, with more circuits packed into smaller spaces, the amount of power grows together with the heat. This process increases the need of centralized cooling in datacenters.

The objective of this study was to get acquainted with different cooling techniques in datacenter technology. In addition, the aim was to investigate energy effectiveness and pay attention on energy efficiency calculations and list facts that affect datacenters.

This study was a literature review. The sources used in this study were gathered most-ly from the internet. Also Optimum Cooling of Data centers book was used in this the-sis. However, the available material found from the internet were mainly reports, doc-umentaries, manufacturing instructions or other scattered information. Therefore, the materials were gathered widely to prevent misunderstanding.

As a result, complete thesis was created about datacenter cooling techniques and all goals were reached in time. This study might help anyone who desires to know about datacenters and its cooling systems.

Uutisia Datakeskustekniikasta