Mononen, Nurmi: Langattoman lähiverkon tietoturva

Tiivistelmä:

 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Informaatioteknologian koulutusohjelmaan on rakennettu lukuvuotena 2014–2015 uutta kyberturvallisuuslaboratoriota, Cyberlabia. Valmistuttuaan laboratorion on tarkoitus laajentaa ja uudistaa nykyisiä opetusmenetelmiä sekä mahdollisesti tuoda uusia kursseja Kyamkin tietotekniikan opetukseen ja laajentaa opiskelijoiden erikoistumismahdollisuuksia. Laboratorion varsinaiset rakennustyöt alkoivat syksyllä 2014.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esitellä laboratorion uudet palvelimet, tietoverkkokytkimet ja niiden asennustyöt. Opinnäytetyöhön dokumentoidaan lisäksi työn aikana tehdyt testit koskien luodun järjestelmän toimintaa, sekä esitellään päällisin puolin VMware Virtual SAN -tallennustilajärjestelmä, jonka kokeileminen haluttiin liittää opinnäytetyön aiheeseen. Jatkossa opinnäytetyötä on tarkoitus käyttää, kun tarvitaan teknistä dokumentaatiota koskien laboratorion aktiivilaitteita tai laboratorion palvelimien asennusta.

Opinnäytetyön aikana perehdyttiin hankittuihin palvelimiin ja tietoverkkokytkimiin teorian tasolla käyttäen apuna valmistajien manuaaleja ja tietokantoja. Näiden perusteella opinnäytetyössä on esitelty laitteiden tärkeimmät ominaisuudet sekä rakennusosien tiedot. Opinnäytetyön pääpaino kuitenkin oli käytännön työssä, eli palvelimien asennuksessa ja valmiin järjestelmän tietojen dokumentoinnissa, jotta luotu ympäristö voidaan tarvittaessa luoda uudelleen opinnäytetyön pohjalta.

Työn aikana kohdattujen ongelmatilanteiden perusteella on esitelty myös sellaisia toimia, joita kokematon asentaja ei välttämättä tulisi ajatelleeksi. Näiden ongelmatilanteiden ratkaisussa Internetissä olevat valmistajien ohjeet ja dokumentit sekä alalla työskentelevien henkilöiden kokemukset ovat olleet avainasemassa opinnäytetyön etenemisen kannalta. Koska tietotekniikan alalla tieto ja tavat muuttuvat jatkuvasti, on Internetin avulla saatu informaatio ollut hyvin tarpeellista.

Lopullista opinnäytetyötä voidaan jatkossa käyttää opiskelijoiden ja tarvittaessa henkilökunnan perehdyttämiseen, kun tutustutaan laboratorion aktiivilaitteisiin ja niiden käyttöön. Työn tarkoituksena on myös siirtää työn aikana saatu informaatio eteenpäin mahdolliselle laboratorion kehittämisen jatkajalle sekä koulutusohjelman omaan tietopankkiin.
- - - - -

 
During the academic year 2014-2015, a new cyber security laboratory, called Cyberlab, has been under construction for the degree program of Information Technology in Kymenlaakso University of Applied Sciences. When completed, the laboratory is meant to extend and reform the current teaching methods and possibly add new courses to the Information Technology curriculum. The laboratory might also extend the students' specialization possibilities. The actual building of the laboratory started in the fall of 2014.

The objective of this thesis is to present the new servers, network switches and their installation, as well as the tests performed in the system. VMware Virtual SAN data storage system will also be introduced in the thesis because the experimentation of the VSAN system was included in the study. In the future, the thesis will be used as a quick manual for the devices used in the laboratory, and as an installation guide of the servers.

During the study the theoretical framework of acquired servers and switches were studied using the manufacturers' manuals and databases. Based on these documentations, the most important features and the specifications of the used components are introduced in the thesis. However, the main focus of the thesis will be on practical work that is the installation of the servers. The documentation of the final system is also important so that the created system can be recreated if necessary.

Based on the problem situations that were encountered, some stages of the installation process, which might not come into the mind of an inexperienced installer, are presented in the thesis. Because in the field of information technology the scientific and empirical knowledge change all the time, the information found on the Internet has been very useful.

The final thesis can be used to familiarize students and staff with the devices and their use in the laboratory. The purpose of the thesis is also to pass on the knowledge of the laboratory to the new laboratory workers and to the databank of the degree program.