PURANEN K., YLEMPI AMK-OPINNÄYTE:

TIETOTURVA-ASIANTUNTIJAN OSAAMISEN KARTOITTAMINEN JA SUUNNITELMALLINEN KEHITTÄMINEN

Puranen, Kaija-Maarit
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
2014
All rights reserved

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014121019370

Tiivistelmä:

 Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen palveluyksikön tietoturva-asiantuntijoiden osaamista voidaan suunnitelmallisesti kehittää siten, että jatkuvuus osaamisessa säilytetään. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää nykyisten asiantuntijoiden osaamisen nykytilaa suhteessa tavoitetilaan sekä osaamisen jatkuvuuden suunnitelmallinen ylläpito.


Opinnäytetyö on toteutettu kvantitatiivisena kyselytutkimuksena palveluyksikön tietoturva-asiantuntijoille, esimiehille sekä Johtamisjärjestelmäkeskuksen Esikunnan(operatiivinen osasto) esimiehille. Opinnäytetyön viitekehyksenä on asiantuntijan osaamisen johtaminen ja osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kohdeorganisaation ulkopuolelle lisäkyselynä tehty haastattelu toi toisen organisaation näkökulmaa osaamisen johtamisesta. Haastattelukysymykset ja vastaukset on lisätty opinnäytetyön liitteeksi.

Tutkimuksen analysoinnissa käytettiin frekvenssijakaumaa ja kertymäprosenttia. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että tietoturva-asiantuntijoiden ja esimiesten mielipiteet kouluttautumisen, osaamiskartoituksen, motivoinnin, sitoutumisen ja vuorovaikutustaitojen osalta eivät aina kohdanneet. Asiat, joissa asiantuntijoiden ja esimiesten näkemykset poikkeavat huomattavan paljon toisistaan, liittyvät asiantuntijoiden osaamisen ja ongelmanratkaisutaitojen hyödyntämiseen palveluyksikössä, tiedon jakamiseen, perehdytykseen ja strategiaan.

Kyselyn vastausten pohjalta laadittiin runkosuunnitelma, jota voidaan hyödyntää uuden työntekijän sekä talon sisäisen työntekijän rekrytoinnissa, perehdyttämisessä sekä osaamisen ylläpidossa ja suunnitelmallisessa kehittämisessä. Ehdotan Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskukselle jatkotoimenpiteinä vastaavanlaista tutkimusta, osoitettavaksi organisaation muille yksiköille.

- - - - -
 

The purpose of this thesis was to find out how the knowledge of computer security specialists in the Defence Forces C4 Agency´s Services Unit can be improved in an or-ganized and systematic way while maintaining the continuity of expertise. The aim of the survey was to determine the current experts´ knowledge in relation to the target state of knowledge and how to maintain expertise in a systematic way.

The thesis was carried out using quantitative questionnaires for the Defence Forces C4 Agency’s Service Unit’s computer security specialists, their supervisors and Defence Forces C4 Agency Services Unit (Operations Division) supervisors. The theoretical framework of the thesis discusses expert knowledge management and how to maintain and develope it.

An external inquiry made in another organization brought the viewpoint of another or-ganization regarding knowledge management. The interview questions and answers have been added to this thesis as an appendix.

The method of analysis used in this study was frequency distribution and cumulative percentage. According to the research results it can be concluded that the opinions of security experts and managers on the current state of knowledge are varied. Areas where experts and managers views differently from each other were related to experts knowledge and the utilization of experts’ problem-solving skills in the Service Unit, as well as the sharing of information, orientation and strategy.

Based on the results of the questionnaires, a plan was developed that can be utilized in recruiting, and orientation for new employees as well as for in-house employees, and in the maintenance of competence and as a systematic development tool. I suggest that the Defence Forces C4 Agency Service Unit follow up with similar research, applied to the organization’s other units.